Software: RealView, meetwaarden registreren

(gepubliceerd op 25-04-2017)

Het Duitse Abacom heeft een programma ontwikkeld, waarmee u de meetresultaten van een honderdtal meetkaarten en -apparaten overzichtelijk op het scherm van uw PC kunt plotten: RealView.


Kenmerken van RealView


Systeemeisen
Het programma is leverbaar op CD-ROM of is on-line te bestellen en te downloaden. U kunt de installatie uitvoeren in het Duits of in het Engels. RealView is compatibel met Windows 2000, XP, Vista, Win 7, 8, 8.1 en 10, zowel 32 als 64 bit.

Ondersteunde meetkaarten en -apparaten
RealView kan samenwerken met een indrukwekkend aantal meetkaarten en USB-meetapparaten van bekende merken zoals BK PRECISION, DEDITEC, Data Translation, DLP-Design, ELV, Horter und Kalb, H-TRONIC, Hygrosens, Kolter, Labjack, Meilhaus, Voltcraft, Velleman, Toradex, Teracom, Quancom en ModulBus. Op de internetsite van de fabrikant wordt een actuele lijst bijgehouden, zie Referenties onder het artikel.

Meerdere 'Plotters' met meerdere 'Curves'
Basis van het programma zijn de 'Plotters', waarin de meetgegevens grafisch worden weergegeven in functie van de tijd. Met RealView kunt u diverse Plotters definiëren, door aan iedere Plotter een eigen naam en een eigen samplerate tussen 5 ms en 30 min toe te kennen. In iedere Plotter kunt u diverse 'Curves' openen, die weliswaar allemaal met dezelfde samplerate werken, maar die ieder een eigen gevoeligheid en dus ook een eigen verticale as kunnen hebben. De diverse Plotters kunt u onder of naast elkaar zetten, maar u kunt ook in één project verschillende pagina’s openen en iedere Plotter op een eigen pagina zetten. De layout van iedere Plotter kunt u aan uw eigen smaak aanpassen, bijvoorbeeld door een functioneel kleurgebruik. In onderstaand voorbeeld is één Plotter geïnstalleerd, toegekend aan een meetkaart met vier ingangen,  die vier diverse Curves op het scherm van de PC zet.

RealView_01 (© ABACOM-Ingenieurgesellschaft GbR)
De resultaten van vier uitgangssignalen van een meetapparaat op één scherm.
(© ABACOM-Ingenieurgesellschaft GbR)
Meetresultaten verdelen over Plotter-kanalen
U kunt de uitgangssignalen van de diverse meetapparaten verdelen over de Curves van uw Plotters zoals u dat het beste uitkomt. U kunt dus op Curve 1 van Plotter 1 de uitgangsspanning van een temperatuurlogger weergeven en op Curve 2 van dezelfde Plotter 1 de spanning weergeven van het verwarmingselement dat verantwoordelijk is voor de temperatuurregeling.

Onbegrensde meettijd
De meettijd van RealView wordt alleen begrensd door de vrije ruimte op uw harde schijf. De meetgegevens worden namelijk weggeschreven naar een tijdelijk bestand. De meettijd is in principe zelfs onbegrensd, omdat het programma de unieke mogelijkheid heeft om na een instelbare tijd de meetgegevens automatisch onder een bepaalde naam naar uw harde schijf te schrijven en dan met een nieuwe meetcyclus te starten.

Triggerinstelling
In iedere Plotter kunt u één triggervoorwaarde instellen, waardoor het plotten automatisch start nadat de gemeten grootheid van één instelbare Curve een bepaalde waarde over- of onderschrijdt.

Functies aan Curves toekennen
Aan de Curves binnen één Plotter kunt u wiskundige functies toekennen. U kunt bijvoorbeeld met Curve 1 een spanning registreren en met Curve 2 de stroom die deze spanning door een belasting laat lopen. Vervolgens kunt u Curve 3 instellen op de functie '1 × 2', waardoor deze grafiek het vermogen weergeeft dat door de belasting wordt gedissipeerd.

Aan de slag met RealView


Het werkvenster
Na het opstarten van RealView verschijnt een leeg werkvenster in beeld. U ziet dat RealView al één Plotter voor u heeft klaarstaan, gevuld met één Curve. Deze Curve 1 heeft standaard een verticale schaalindeling van +10 V tot -10 V, een in het datalogging wereldje vaak gebruikte uitgangsspanning. Op de horizontale as wordt de actuele tijd weergegeven.

RealView_02 (© 2017 Jos Verstraten)
 Het openingsscherm geeft één lege Plotter met één lege Curve. (© 2017 Jos Verstraten)
De knoppenbalk of Toolbar
Onder de lijst met de menu’s treft u een knoppenbalk aan met 17 knoppen waarmee u toegang krijgt tot de belangrijkste functies van het programma. Als u met de muis op een van die knoppen staat, ziet u de naam van de knop in een kadertje verschijnen. Het gaat in het kader van dit artikel te ver alle functies van die knoppen te bespreken. U kunt door even op F1 te drukken het helpprogramma oproepen, waar u onder 'Plotter controls' de optie 'The Toolbar' aantreft met een bespreking van deze 17 knoppen.


Hardware Configuration
Het eerste dat u moet doen is RealView aan het verstand brengen wat voor soort meetapparatuur er op uw PC is aangesloten. Ga naar het menu 'Hardware' en kies 'Configuration'. In het venstertje ziet u een uitgebreide lijst met meetapparatuur die door RealView wordt ondersteund. U activeert meetapparatuur door de naam vanuit het linker lijstje 'Supported hardware devices' naar het rechter lijstje 'Existing hardware devices' te slepen met ingedrukte linker muisknop. U kunt meer dan één apparaat selecteren, maar wij doen het op dit moment met de in de software ingebouwde 'NF generator (Demo)', die u onder het kopje 'Miscellaneous' aantreft. Na een klik op de knop 'Setup' verschijnt een venstertje in beeld, waarin u de uitgangsspanning en -frequentie van de sinusgenerator kunt instellen. Schuif de beide potentiometers tot de generator 5,0 V bij 0,2 Hz genereert.

RealView_03 (© 2017 Jos Verstraten)
Het selecteren van de meetapparatuur, die u op uw PC heeft aangesloten. (© 2017 Jos Verstraten)
Ieder meetapparaat heeft uiteraard een eigen venstertje dat rekening houdt met de mogelijkheden van het apparaat. In de meeste gevallen moet u minstens instellen:
 • 'COM Port': de seriële poort waarop u het apparaat heeft aangesloten, dus COM1 tot en met COM4.
 • 'Device number': een nummer dat u bij de installatie van de kaart heeft ingesteld en waaraan uw PC de kaart herkent.
 • 'A/D Range': de op de kaart ingestelde gevoeligheid van de ingangskanalen. 
 • 'Pin Information': geeft informatie over welke uitgangen van uw meetapparaat met welke adreslijnen van uw PC worden verbonden. Het is immers uit de gegevens op de adreslijnen dat RealView de informatie haalt over de grootte van de aangeboden spanningen.
Plotter Configuration
Klik op de 'Setup'-knop, waardoor het venster 'Plotter Configuration' verschijnt. In het tabblad 'Settings' stelt u een paar fundamentele eigenschappen in van de ene Plotter die nu actief is, zoals de naam die u aan de Plotter wilt toekennen en het aantal metingen dat RealView per seconde moet gaat uitvoeren. U kunt kiezen tussen een snelle 5 ms tot een trage 30 min. Stel deze samplerate in op 20 ms.

Channel Configuration
Als derde stap moet u de Curve 1, die het programma automatisch in de Plotter heeft gezet, gaan configureren. Klik op het blauwe vlakje naast Curve 1 met als gevolg dat het 'Channel Configuration'-venster in beeld verschijnt. U geeft hier een beschrijvende naam aan Curve 1, selecteert een kleur en een lijndikte voor de grafiek die wordt geschreven en vult de grootheid in die de meetkaart meet. In dit geval is dat natuurlijk V. U kunt hier invullen wat u wilt, bijvoorbeeld A, Ohm, °C, kg of wat uw meetkaart maar meet. U kunt een schaalfactor invoeren, bijvoorbeeld k, M of m. De verticale schaalindeling wordt automatisch aangepast. Als u 'Automatic' aanvinkt, berekent RealView automatisch de meest geschikte schaalfactor aan de hand van de meetgegevens die worden ontvangen.
Met 'Offset' kunt u een vaste waarde bij de gemeten waarde optellen of van de gemeten waarde aftrekken. Op deze manier kunt u een kunstmatig nulpunt creëren voor sensoren die bij de nulwaarde van de grootheid die zij meten niet 0 V afgeven. U kunt dus de meetgegevens van een temperatuursensor zo afregelen dat 0 °C exact op de nullijn komt te liggen.
Met 'Inertia' kunt u een bepaalde factor invoeren. U kunt dit beschouwen als een soort van laagdoorlaatfilter dat ruis op de metingen niet doorlaat en alleen een gemiddelde waarde op het scherm zet. Vooral bij het meten van ruisrijke signalen is dat een doeltreffende optie.

RealView_04 (© 2017 Jos Verstraten)
Het configureren van 'Plotter', 'Channel' en 'Source'. (© 2017 Jos Verstraten)


Share

Source Configuration
Een heel belangrijke optie! Hier kunt u namelijk de Curve koppelen aan één uitgang van een van de meetkaarten. Onze NF-generator heeft vier uitgangen en u klikt op 'Sine output'. Eerst nú wordt Curve 1 van Plotter 1 gekoppeld aan deze ene uitgang van het meetapparaat en kunt u de meetresultaten in beeld zien verschijnen.

Plotten maar!
U bent nu klaar om het uitgangssignaal van de sinusgenerator te bewonderen. Klik dus op de knop 'Start'. Het resultaat is een mooie sinus met de toppen van het signaal liggend op +5 V en -5 V, zoals te verwachten was met de instellingen van de sinusgenerator.

RealView_05 (© 2017 Jos Verstraten)
De sinusvormige uitgangsspanning van het meetapparaat 'NF generator (Demo)'.
(© 2017 Jos Verstraten)
De knop 'Cursor Mode'
Ga met de muis naar de knop 'Cursor mode', vijfde van links. Klik op de knop en er verschijnt een pop-up venstertje, waarin u drie keuzen kunt maken:
 • Met 'Zoom' kunt u op de gebruikelijke manier met de linker en rechter muisknoppen in- en uitzoomen rond het punt waar de muiscursor staat. U kunt natuurlijk ook met ingedrukte linker muisknop een rechthoek selecteren, die na loslaten van de muisknop uitvergroot in het venster verschijnt.
 • Met 'Measure' kunt u relatieve metingen uitvoeren. Trek met ingedrukte linker muisknop een rechthoek en u ziet naast de cursor twee delta-waarden verschijnen. Deze geven de relatieve waarden op de twee assen aan, dus de lengte en de breedte van de rechthoek.
 • Met 'Pan' kunt u met ingedrukte linker muisknop de grafiek in het venster verplaatsen en met ingedrukte rechter muisknop zowel de horizontale als de verticale schaal aanpassen.
Werken met de Markers
Klik op de knop 'Marker' en er verschijnen twee horizontale en twee verticale markers. De rechthoek die door de vier markers is ingesloten wordt gestippeld weergegeven. U kunt deze markers met ingedrukte linker muisknop verplaatsen en zo nauwkeurig spanning- en tijdverschillen meten. De twee delta-waarden verschijnen links onder in een zwart kader in beeld.
Deze knop levert bovendien een pop-up venster met vier opties:
 • 'Find min/max': de software zet de twee horizontale markers automatisch op de minimale en maximale waarde van het signaal.
 • 'Find period': de software probeert in het signaal een periode te ontdekken en zet de twee verticale markers op begin- en eindtijd van één periode. Dat lukt natuurlijk niet altijd, u zult vaak signalen meten die niet-periodiek zijn.
 • 'Calculate integral': deze optie berekent het oppervlak van de door de vier markers ingesloten curve.
 • 'Cut time-axis': met deze optie wordt alleen dat deel van de curve tussen de twee verticale cursoren geselecteerd, de vorige en latere metingen verdwijnen definitief uit de plot.
Printen van de plot
Na een druk op de knop 'Print' verschijnt het printvenster in beeld. U kunt hier uw print-out op alle gewenste manieren instellen:
 • 'Scaling': vergroot of verkleint de afmetingen van de print.
 • 'Colors': de optie 'No background' verwijdert de achtergrond die u eventueel heeft ingesteld. Met 'Black&White' wordt alles uiteraard in zwart afgedrukt.
 • 'Options': hier stelt u in welke gegevens u op de print-out wilt hebben. 'Project data' zijn gegevens over het project, 'Title' zet de door u ingevoerde naam van de 'Plotter' op papier, 'Legend' print ook de namen die u aan uw 'Curves' heeft toegekend. Met 'Comment' kunt u uw print-out voorzien van extra commentaar.
 • 'Orientation': u kiest liggende ('Landscape') of staande ('Portrait') afdruk.
 • 'Setup': in het bekende Windows-venstertje kunt u een printer selecteren en configureren.
 • 'Print': de print wordt gemaakt.
 • 'Endless form': met deze optie kunt u de curve op diverse vellen papier afdrukken, die u nadien aan elkaar kunt plakken.

RealView_06 (© 2017 Jos Verstraten)
Het venster waarin u de printout van de gegevens kunt configureren. (© 2017 Jos Verstraten)
Exporteren van uw meetgegevens
De meetgegevens van de actuele Curve kunt u exporteren naar een tekstbestand. Na klikken op de knop 'Export' verschijnt het configuratievenster op uw scherm. Ook hier kunt u uiteraard opties invullen:

 • Met 'Export time information' kunt u aangeven dat de tijdinformatie in het bestand wordt opgenomen en wel absoluut of relatief. In het laatste geval wordt de tijd van de eerste meting op 0 gesteld en telt de tijd-as gewoon het tijdinterval tussen de gemeten samples.
 • Via 'Export date information' kunt u bij iedere meting of alleen in de header van het tekstbestand de actuele tijdinformatie opnemen.
 • Met 'Field separator' kunt u de vorm van de export aanpassen aan het programma waarin u de data wilt verwerken. Sommige database programma’s accepteren namelijk alleen puntkomma’s ('Semicolon') als scheiding tussen de verschillende velden van een meting, andere alleen tab’s ('Tabulator').
 • In het 'Preview'-venster ziet u de header en de eerste drie regels van de gegevensuitvoer. U kunt aan de hand hiervan controleren of u alle opties goed heeft gekozen.

RealView_07 (© 2017 Jos Verstraten)
Het venster waarin u de export van de gegevens kunt configureren.
(© 2017 Jos Verstraten)

Overige functies


Natuurlijk heeft RealView nog talrijke hier niet besproken functies. Wij geven hier een kort lijstje van de functies die u gemakkelijk zélf kunt ontdekken:

 • U kunt in één Plotter meerdere Curves openen.
 • U kunt de assen van meerdere Curves zo manipuleren, dat zij overzichtelijk in één scherm worden samengevat.
 • U kunt meerdere Plotters openen.
 • U kunt deze Plotters een uniek design geven, door te manipuleren met kleuren en teksten.
 • U kunt een plaats op uw harde schijf reserveren voor de opslag van alle data die het programma genereert.
 • U kunt de 'Timing' instellen, waardoor het programma een kleiner beroep doet op de processor van uw PC.
 • U kunt uw instellingen bewaren in een 'Project template' voor toekomstig gebruik.
 • Met 'Autosave' worden alle gegevens om de zoveel minuten naar uw harde schijf weggeschreven.
 • Met 'Internet Update' kunt u uw versie van RealView automatisch updaten via internet.
 • Met 'Smoothing' kunt u ruis van een signaal verwijderen.

RealView_08 (© 2017 Jos Verstraten)
Met 'Smoothing' (rode curve) kunt u ruis (groene curve) uit een meetsignaal verwijderen.
(© 2017 Jos Verstraten)(Amazon sponsor advertentie)
Koop uw SMD component kits bij Amazon