Philips cursus bedrijfselektronica: Deel 3 - CS, Analoge schakelingen

(gepubliceerd op 26-04-2023, afgesloten op 31-07-2023)

In 1975 en 1976 werd door de 'Afdeling Onderwijsactiviteiten' van Philips een drieëntwintigdelige cursus uitgegeven onder de naam 'Philips Cursus Bedrijfselektronica'. De vijfde en laatste druk verscheen in 1981. De bedoeling van deze cursus was op technisch gebied volstrekte leken de basisbeginselen van de elektrotechniek bij te brengen.

Omdat deze basisbeginselen uiteraard nooit verouderen is deze cursus nog steeds uitstekend geschikt om leken die de elektronica als hobby willen gaan beoefenen op weg te helpen met de noodzakelijke theoretische kennis.

De cursus bestaat uit vier delen:

Deel 1 'AS, Elektriciteitsleer'

Behandelt de natuurkundige basis van de elektrotechniek op een zeer toegankelijke manier. U leert wat spanning, stroom en vermogen is en maakt kennis met de begrippen weerstand, capaciteit, magnetisme en zelfinductie. Bovendien wordt u ingewijd in de vrij eenvoudige wiskunde die noodzakelijk is om die natuurkundige basis te begrijpen.

Deel 2 'BS, Elektronische componenten'

U maakt kennis met de fundamentele onderdelen van iedere elektronische schakeling: weerstanden, condensatoren, spoelen, transformatoren, dioden, thyristoren en bipolaire, FET en MOSFET transistoren.

Deel 3 'CS, Analoge schakelingen'

Behandelt analoge schakelingen zoals allerlei soorten versterkers en verzwakkers. U leert bovendien metingen in deze schakelingen uit te voeren.

Deel 4 'DS, Digitale schakelingen'

Begeleidt u bij het werken met de digitale basisfuncties AND, OR, NOT, NOR, EXOR en NAND. U maakt bovendien kennis met de primaire geheugenfuncties.

In totaal bevat de cursus iets meer dan 3.600 pagina's in 23 delen, een bewijs dat de samenstellers van deze cursus de materie grondig hebben aangepakt. Laat u zich hierdoor echter niet ontmoedigen! Een groot aantal van deze pagina's bestaat uit oefeningen, waarmee u de geboden stof stapje na stapje leert doorgronden en op een speelse manier onder de knie krijgt.

Philips cursus bedrijfselektronica: Deel 3 - CS, Analoge schakelingen

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar Wil Manshande van 'Freeservicemanuals', die in 2018 de basis-scans van de delen CS01, CS02 en CS03  heeft gepubliceerd die wij als basis hebben gebruikt voor onze gerestaureerde scans van alle 3.600 pagina's uit deze cursus. En uiteraard vergeten wij Marianne Packbiers niet, die alle delen van deze cursus heeft geïndexeerd.

Wat betekent 'restaureren' in dit kader?
De scans op 'Freeservicemanuals' zijn gemaakt van een gebruikte cursus en bevatten heel veel stempels, vlekken, persoonlijke opmerkingen en antwoorden op vragen. Om de cursus weer gebruiksklaar te maken voor nieuwe cursisten hebben wij alle pagina's omgezet naar JPG's en in PaintShop al die gegevens pagina na pagina verwijderd. Nadien hebben wij die JPG's weer omgezet naar één PDF. Veel werk, maar de enige methode om deze uitstekende cursus weer gebruiksklaar te maken!

Philips cursus bedrijfselektronica

Wat en waar te downloaden?
Alle teruggevonden 23 delen van deze cursus staan binnenkort als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' downloaden

Bladerbare cursusdelen
Op archive.org zijn alle teruggevonden 23 delen van deze cursus binnenkort als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 23 teruggevonden delen van deze cursus worden verdeeld over vier internet-pagina's op dit blog. Dit is de derde pagina met de inhouden van de cursusdelen CS01 tot en met SC03, 'Analoge schakelingen'.
De overige pagina's: 
Aanklikbare link ➡ Deel AS, 'Elektriciteitsleer'
Aanklikbare link ➡ Deel BS, 'Elektronische componenten'
Aanklikbare link ➡ Deel DS, 'Digitale schakelingen'CS01 Analoge schakelingen deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • C1 - Inleiding tot de trajecten C en D van de cursus bedrijfselektronica
  • Opbouw van de trajecten C en D
  • Het begrip 'informatie' in de techniek
  • Analoge en digitale informatie
  • Het verschil tussen analoge en digitale informatie
  • Informatie-verwerking
  • Omzettingen bij elektronische informatie-verwerking
  • Analoge informatie-verwerking
  • Digitale informatie-verwerking
  • Vergelijking van digitale met analoge verwerking
  • Wanneer analoge, wanneer digitale verwerking?
  • De bouwstenen voor elektronische informatie-verwerking
  • Samenvatting
 • C2 - De dubbelstraal oscilloscoop
  • Inleiding
  • Enkelstraal scoop
  • Het blokschema van de enkelstraal oscilloscoop
  • Het principe van de dubbelstraal oscilloscoop
  • Een ander type: enkelstraal oscilloscoop met elektronenschakelaar
  • Het herkennen van het type oscilloscoop
  • Voorbeelden van een oscilloscoop met ingebouwde elektronenschakelaar
  • Bediening van een dubbelstraal oscilloscoop
  • Conclusie
  • Het meten van twee spanningen
  • Conclusie
  • Het meten van twee gelijke spanningen
  • Het meten van twee verschillende spanningen
  • Het meten van het faseverschil tussen twee spanningen
  • Frequentiemeting
  • Opmerking
  • Samenvatting
 • C3 - Inleiding analoge schakelingen
  • Enkele punten uit de vorige les
  • We gaan niet alle analoge schakelingen behandelen
  • Wat we wel gaan doen
  • Het tekenen van schakelingen met eenzelfde functie
  • Functie-lokken
  • Functie-blokschema's
  • Het werken met functie-blokken is praktisch
  • Blokschema AM-FM ontvanger
  • Nog eens: Wat gaan we in het C-traject doen?
  • Aan welke functies heeft men behoefte in de analoge techniek?
  • Het van bepalen van de functie van blok 1
  • De groepen van schakelingen die in het C traject worden behandeld
  • Welke eigenschappen zijn van belang bij een functie-blok?
  • Samenvatting
 • C4 - Versterkerschakelingen I
  • De uitwendige eigenschappen van versterkers
  • De belangrijkste punten uit de vorige les
  • Wat we in deze les doen
  • Wat bedoelen we met 'versterken'?
  • Vermogensversterking
  • Voorbeeld
  • Vermogensversterking uitgedrukt in bel
  • De decibel
  • Opmerking
  • Het optellen van decibels
  • Voorbeeld
  • Stroom- en spanningsversterking
  • Nog enkele voorbeelden
  • De vertragingstijd
  • De overdrachts-eigenschappen
  • Het meten aan een versterkerblok
  • Ingangseigenschappen van een versterker
  • Het maximaal toelaatbare ingangssignaal
  • De ingangsweerstand van een versterker
  • Hoe meten we de ingangsweerstand?
  • Het meten van de ingangsweerstand met behulp van een variable weerstand
  • Het voorkomen van meetfouten
  • Het meten van de ingangsweerstand
  • Uitgangseigenschappen van een versterker
  • Het maximaal af te geven uitgangssignaal
  • De uitgangsweerstand van een versterker
  • Hoe meten we de uitgangsweerstand?
  • Het meten we de uitgangsweerstand
  • Samenvatting
 • C5 - Versterkerschakelingen II
  • Het inwendige van een versterker
  • De belangrijkste punten uit de vorige les
  • Waarover deze les handelt
  • Voorbeeld van een versterker
  • De ingangseigenschappen van de versterker
  • De ingangsweerstand
  • Het ingangsvermogen
  • De maximaal toelaatbare ingangsspanning
  • De uitgangseigenschappen van een versterker
  • De uitgangsweerstand
  • De maximaal mogelijke uitgangsstroom en uitgangsspanning en het maximaal af te nemen uitgangsvermogen
  • Opmerkingen
  • De overdrachtseigenschappen van de versterker
  • De spanningsversterking bij 10 kHz
  • De spanningsversterking bij lage en hoge frequentie
  • Het meten van de amplitude/frequentie-karakteristiek
  • Het afnemen van de versterking bij lage frequenties
  • Vermindering van versterking t.g.v. koppelcondensators
  • Het meten van de invloed van koppelcondensators
  • Afnemen van Au bij hoge frequenties
  • Het meten van de invloed van parasitaire capaciteiten
  • Overzicht van de belangrijkste eigenschappen
  • Voor welk doel deze versterker geschikt is
  • Samenvatting
 • C6 - Versterkerschakelingen III
  • Tegenkoppelen
  • Belangrijkste punten uit de vorige les
  • Wat gaan we in deze les behandelen?
  • Ter oriëntatie
  • Terugkoppelen, meekoppelen, tegenkoppelen
  • Een praktisch voorbeeld van tegenkoppelen
  • Een veel toegepaste manier van tegenkoppelen
  • De versterking van de tegengekoppelde schakeling
  • Het meten van de versterking
  • Meetopstelling
  • Tegenkoppelen maakt de versterking constanter
  • Het meten van Aut bij verschillende versterkertoestanden
  • De bandbreedte van een tegengekoppelde versterker
  • Het meten van de bandbreedte
  • Opmerking
  • Conclusie
  • De samenhang tussen bandbreedte en versterking
  • De tegenkoppelfactor
  • Door tegenkoppeling neemt de niet-lineaire vervorming af
  • Opmerking
  • Het meten van niet-lineaire vervorming
  • Diverse manieren van tegenkoppelen
  • Voorbeeld
  • Door tegenkoppeling kan men de ingangsweerstand en/of de uitgangsweerstand vergroten of verkleinen
  • Voorbeeld
  • Voor- en nadelen van tegenkoppelen
  • Voordelen
  • Nadeel
  • Samenvatting
 • C7 - Versterkerschakelingen IV
  • Belangrijkste punten uit de vorige les
  • Wat wij in deze les gaan doen
  • Ter oriëntatie
  • Versterkers die alleen wisselspanning versterken
  • Versterkers die gelijk- en wisselspanning versterken
  • Het meten van de gelijk- en wisselspanning met een oscilloscoop
  • Gelijk- en wisselspanningskoppeling in versterkers
  • Hoe komt gelijkspanningsversterking tot stand?
  • Andere uitvoering van gelijkspanningskoppeling
  • Het verkrijgen van nul volt aan de uitgang van een gelijkspanningsversterker bij kortgesloten ingang
  • Gelijkspanningsdrift
  • Opmerking
  • Een praktische versterker
  • Versterkers die alleen gelijkspanning versterken
  • Versterkers met een bijzonder groot of klein frequentiebereik
  • Verschillen tussen een brede-band en een selectieve versterker
  • Het meten aan een selectieve versterker
  • Conclusies uit de metingen
  • Samenvatting
 • C8 - Versterkerschakelingen V
  • Samenvatting van de vorige les
  • Wat gaan wij in deze les doen?
  • Waar deze les thuishoort
  • Wat is een operationele versterker
  • De ingangstrap van een operationele versterker
  • Het instellen van het nulpunt van een operationele versterker
  • Meetopstelling
  • Het gebruik van de '-' ingang van een operationele versterker
  • Het meten van de gelijkspanningsversterking
  • Conclusies
  • Het meten van de wisselspanningsversterking
  • Conclusies
  • Het gebruik van de '+' ingang van een operationele versterker
  • Gelijkspanningsversterking
  • Conclusies
  • Wisselspanningsversterking
  • Conclusies
  • Het gebruik van de '-' en '+' ingang tegelijk
  • Conclusies
  • Opmerking
  • De werking van de 'long tailed pair'
  • De 'long tailed pair' als niet-symmetrische versterker
  • De 'long tailed pair' als verschilversterker
  • De 'common mode rejection'
  • Wanneer gebruikt men verschilversterkers
  • Uitvoeringsvormen van operationele versterkers 
  • Samenvatting
 • C9 - Verzwakkerschakelingen I
  • Frequentie-onafhankelijke en -afhankelijke verzwakkers
  • Inleiding
  • Waar verzwakkers thuis horen
  • Wat bedoelen wij met verzwakken?
  • Welke verzwakker eigenschappen zijn van belang?
  • Vermogensverzwakking uitgedrukt in bel en decibel
  • Het optellen van decibels
  • Voorbeeld
  • Frequentie-onafhankelijke verzwakkers
  • Een voorbeeld van een eenvoudige stroomverzwakker
  • Opmerking
  • Een paar eenvoudige spanningsverzwakkers
  • Het meten aan een spanningsverzwakker
  • Conclusie
  • Ingangs- en uitgangsweerstand van spanningsverzwakkers
  • Voorbeeld van een ingangsverzwakker
  • Conclusie
  • Vervolg ingangsverzwakker
  • Voorbeeld van een uitgangsverzwakker
  • Conclusie
  • Een ander voorbeeld van een uitgangsverzwakker
  • RC-generator met uitgangsverzwakker
  • Het controleren van de Ri van een oscilloscoop
  • Het controleren van de Ru van een LF-generator
  • Conclusie
  • Frequentie-afhankelijke verzwakkers
  • Overzicht van elektronische filters
  • Samenvatting
 • C10 - Verzwakkerschakelingen II
  • Enige bijzondere verzwakkers
  • De belangrijkste punten uit de vorige les
  • Wat gaan wij in deze les behandelen?
  • Verzwakken is een deel van informatie-verwerken
  • Het meten aan een weerstandsverzwakker bij uiteenlopende frequenties
  • Waarom afname van spanning op uitgang 1 bij hoge frequenties?
  • Waarom blijft op uitgang 2 de verzwakking bij hoge frequenties nagenoeg constant?
  • Het verbeteren van de frequentie-afhankelijkheid van een weerstandsverzwakker
  • Berekenen van Co
  • Het instellen van Co
  • Opmerking
  • Het afregelen van de verzwakker
  • Conclusie
  • Opmerking
  • Een praktisch schema van een gecorrigeerde weerstandsverzwakker
  • De verzwakker meetkop van uw oscilloscoop
  • Hoe is een verzwakker meetkop samengesteld?
  • Het afregelen van de verzwakker meetkop van een oscilloscoop
  • Een actieve verzwakker
  • Opmerking
  • Een voorbeeld van een praktische actieve verzwakker
  • Samenvatting
 • C11 - Herhaling van de theorie C3 t/m C10
  • Inleiding
  • Het functie-begrip in de analoge techniek (C3)
  • De uitwendige eigenschappen van versterkers (C4)
  • Het inwendige van een versterker (C5)
  • Tegenkoppeling (C6)
  • Diverse soorten versterkers (C7)
  • De operationele versterker (C8)
  • Verzwakkers (C9)
  • Enige bijzondere verzwakkers (C10)
 • C13 - Herhaling van de metingen van C3 t/m C10
  • Inleiding
  • Wat gaan wij in deze les achtereenvolgens doen?
  • Hoe meten wij de ingangsweerstand van een versterker of verzwakker?
  • Hoe meten wij de uitgangsweerstand van een versterker of verzwakker?
  • Het meten van de overdrachtseigenschappen
  • De spanningsversterking of -verzwakking
  • De stroom- en vermogensoverdracht
  • De faseverschuiving tussen de in- en uitgangsspanning
  • Waarop moet men letten bij het maken van een meetopstelling?
  • Enkele regels bij het meten
  • Herhalingsopdrachten


CS02 Analoge schakelingen deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • C15 - Oscillatorschakelingen I: LC-oscillators
  • Korte terugblik
  • Oscilleren is een onderdeel van informatieverwerking
  • Wat is oscilleren?
  • De belangrijkste eigenschappen van een oscillatorschakeling
  • Waar worden sinusoscillators gebruikt?
  • Waarop berust het verschijnsel 'Oscilleren'?
  • De werking van een 'spannings'-oscillator
  • Het meten aan een oscillator
  • Opmerking
  • Conclusies uit de metingen
  • De werking van de begrenzing
  • Conclusie
  • Hoe werkt de begrenzing?
  • Het beginsignaal voor een oscillator
  • Voorlopige  samenvatting
  • Enkele praktische LC-oscillators
  • De wis-oscillator in een bandrecorder
  • Ongewenst oscilleren
  • De frequentie-stabiliteit van oscillators
  • De vervorming van een oscillator-signaal
  • De kristal-oscillator
  • Samenvatting
 • C16 - Oscillatorschakelingen II: RC-oscillators
  • De belangrijkste punten uit de vorige les
  • Wat er in deze les aan de orde komt
  • Oscilleren is een onderdeel van informatie-verwerking
  • De serieschakeling van C en R
  • De eigenschappen van een RC-filter bij uiteenlopende frequenties
  • Het principe van een RC-oscillator
  • Een enkelvoudig RC-filter
  • Een drievoudig RC-filter
  • Wat is de oorzaak van deze verschillen?
  • Hoe kan de onderlinge invloed van RC-filters verkleind worden?
  • Een RC-netwerk met ongelijke RC filters
  • Conclusie
  • Het meten aan een RC-oscillator
  • Het berekenen van de oscilleerfrequentie
  • Korte terugblik
  • Het meten aan een wienfilter
  • Opmerking
  • Het berekenen van de oscilleerfrequentie
  • Praktisch schema van een RC-oscillator met een wienfilter
  • De RC-oscillator van blad 17
  • Een RC-oscillator met behulp van een OP-AMP
  • Samenvatting
 • C17 - Oscillatorschakelingen III: Zaagtandoscillators
  • Enige belangrijke punten uit de voorafgaande lessen C15 en C16
  • Wat we in deze les gaan doen
  • Zaagtandspanningen; zaagtandstromen
  • De zaagtandspannings-oscillator van een oscilloscoop
  • Zaagtandstroom-oscillatoren in een TV-ontvanger
  • Het opwekken van zaagtandstromen
  • Het opwekken van zaagtandspanningen
  • Het laden van een condensator met een constante stroom
  • Een praktische zaagtandspannings-oscillator
  • Het meten aan een zaagtandspannings-oscillator
  • Het opwekken van een lineaire zaagtandspanning
  • Het meten aan een een lineaire zaagtandspanning
  • Korte samenvatting van het voorgaande
  • Triggeren en synchroniseren
  • Blokschema
  • Het verschil tussen triggeren en synchroniseren
  • De trigger-methode
  • De synchronisatie-methode
  • Triggeren in de oscilloscopie
  • Het synchroniseren van een zaagtandspannings-oscillator
  • Het meten aan een gesynchroniseerde zaagtandspannings-oscillator
  • Samenvatting
 • C18 - Voedingsschakelingen I: Ongestabiliseerde voedingsspanningen
  • Inleiding
  • Wat we gaan doen
  • De plaats van een voedingsbron in een analoog systeem
  • De functie 'voeden'
  • Het rendement van voedingsbronnen
  • Enkele voorbeelden van voedingsbronnen
  • De ideale voedingsbron
  • Praktische voedingsbronnen: Droge batterijen en accu's
  • Praktische voedingsbronnen: Netspanningsvoedingen
  • De enkelzijdige gelijkrichter (zonder belasting)
  • De enkelzijdige gelijkrichter (mét belasting)
  • Het meten aan een enkelzijdige gelijkrichter 
  • Het berekenen van de rimpelspanning
  • Een dubbelzijdige gelijkrichter
  • Het meten aan een dubbelzijdige gelijkrichter
  • De Graetzschakeling
  • Waarvoor dient de voedingstransformator?
  • Voedingsbronnen zonder transformator
  • Afvlakfilters
  • De werking van een RC-afvlakfilter
  • De afvlakfactor
  • De werking van LC-afvlakfilters
  • De afvlakfactor
  • Het meten aan een RC-afvlakfilter
  • Voorlopige samenvatting
 • C19 - Voedingsschakelingen II: Gestabiliseerde voedingsspanningen
  • Enkele punten uit de vorige les
  • Korte inhoud van deze les
  • De plaats van de voeding in een analoog systeem
  • Het blokschema van een gestabiliseerde netspanningsvoeding
  • Een ongestabiliseerde voeding met een Graetzschakeling
  • De belastingkarakteristiek van de ongestabiliseerde voeding
  • Het meten aan een gestabiliseerde voeding
  • Conclusie uit de vorige opdrachten
  • Hoe werkt de stabilisatieschakeling?
  • Andere soorten stabilisatieschakelingen
  • Een stabilisatieschakeling met serie-regeling
  • Belastingkarakteristiek van een gestabiliseerde voeding
  • Conclusies uit de meetresultaten
  • Vergelijking van serie- en parallelregeling
  • Stabilisatieschakeling met een regelbare uitgangsspanning
  • Hoe stabiliseert de schakeling van pagina 13?
  • Toelichtingen
  • Beveiliging tegen overbelastingen
  • De overbelastingsbeveiliging van een gestabiliseerde voeding
  • Samenvatting
 • C20 - Voedingsschakeling III: Bijzondere voedingsschakelingen
  • Wat hebt u in de voorgaande lessen over voeden geleerd?
  • Waar gaat deze les over?
  • De voeding in een analoog systeem
  • Spanningsverdubbeling
  • Het meten aan een spanningsverdubbelaar
  • Toepassing van een spanningsverdubbeling in een oscilloscoop
  • Opmerkingen
  • Een gelijkrichter met een drievoudige gelijkspanning
  • Gelijkrichter met een drievoudige gelijkspanning
  • Gelijkrichter zonder buffercondensator en afvlakfilter
  • Het driefasen net
  • Driefasen gelijkrichters
  • Een dubbelzijdige driefasen gelijkrichter
  • Een thyristor gelijkrichter
  • Gelijkspanningsomvormers
  • Aan welke speciale eisen moet een gelijkrichtdiode en een buffercondensator voldoen?
  • Opmerking
  • De rimpelstroom door een buffercondensator
  • Rimpelstromen in voedingsleidingen
  • Voorbeeld van een praktische schakeling met voedingskoppelingen
  • Voeden op afstand
  • Samenvatting
 • C21 - Omvormschakelingen I: Omvormers, die wel de vorm doch niet de frequentie van een signaal veranderen
  • Inleiding
  • Omvormers horen thuis bij het onderdeel informatieverwerking
  • De functie omvormen
  • Soorten omvormers
  • Omvormers die alleen de vorm van het signaal veranderen
  • Inleiding integrerende en differentiërende netwerken
  • Integrerende omvormers
  • Conclusies
  • Het meten aan een integrerende omvormer
  • Opmerking
  • Het uitgangssignaal van de integrator van de opdracht
  • Differentiërende omvormers
  • Conclusie
  • Het meten aan een differentiërende omvormer
  • Opmerking
  • De uitgangsspanning van de differentiator van vorige opdracht
  • Korte samenvatting van het voorgaande
  • Impulsvormers
  • Het gebruik van impulsvormers
  • Clipschakelingen
  • Het meten aan een dubbelzijdige clipschakeling
  • De werking van deze schakeling
  • Enkele toepassingen van clipschakelingen
  • Clampschakelingen
  • Opmerking
  • Het meten aan een clampschakeling
  • Toepassingen van clampschakelingen
  • Samenvatting
 • C22 - Omvormschakelingen II: Omvormers die zowel de vorm als de frequentie van een signaal veranderen
  • Herhaling voorgaande les
  • Wat doen we in deze les?
  • Omvormen is een onderdeel van informatieverwerking
  • Welke soorten omvormers van groep 2 en 3 komen aan de orde?
  • Een frequentievermenigvuldiger
  • Hoe werkt de frequentievermenigvuldiger?
  • De samenstelling van een blokvormige spanning
  • De samenstelling van een zaagtandvormige spanning
  • Frequentiedelers
  • Frequentiedeling m.b.v. flip flop's volgens het terugkoppelprincipe
  • Praktische toepassingen van frequentie-vermenigvuldigers en delers
  • Toepassing van een frequentiedeler
  • DC-AC-omvormers
  • Het meten aan een DC-AC-omvormer
  • Hoe werkt deze DC-AC-omvormer?
  • Synchrone omvormers
  • AM- en FM-signalen
  • De werking van een AM-detector
  • De werking van een FM-detector
  • Samenvatting
 • C23 - Herhaling I: De theorie van C15 t/m C22
  • Inleiding
  • LC-oscillators (zie C15)
  • Test uzelf
  • RC-oscillators (zie C16)
  • Test uzelf
  • Zaagtandoscillators (zie C17)
  • Test uzelf
  • Ongestabiliseerde voedingsspanningen (zie C18)
  • Test uzelf
  • Gestabiliseerde voedingsspanningen (zie C19)
  • Test uzelf
  • Bijzondere voedingsschakelingen (zie C20)
  • Test uzelf
  • Omvormers die de vorm van een signaal veranderen (zie C12)
  • Test uzelf
  • Omvormers die de frequentie van een signaal veranderen (zie C22)
  • Test uzelf
 • C25 - Herhaling II: De metingen van C15 t/m C22
  • Inleiding
  • Wat we in deze les achtereenvolgens gaan doen
  • Het meten van de top-top-waarde, de frequentie en de vorm van de uitgangsspanning van een oscillator
  • Opmerking
  • Het meten van de uitgangsweerstand van een oscillator
  • Opmerking
  • Triggeren in de oscilloscopie
  • Het tijdbasiscircuit van een oscilloscoop
  • Het meten van de belastingskarakteristiek van een DC-voeding
  • Het meten van rimpelspanning
  • Het meten van omvormers
  • Het ijken, het instellen en het aflezen van meetinstrumenten
  • Metingen aan een oscillator
  • Metingen aan een voeding
  • De meetresultaten van de laatste opdracht
  • Het gebruik van de triggermogelijkheden van een oscilloscoop

Share

CS03 Analoge schakelingen deel 3
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • C27 - Opneemschakelingen
  • Inleiding
  • De functie opnemen
  • Belangrijke eigenschappen van opneemschakelingen
  • Hoe komt het opnemen tot stand?
  • Soorten opnemers
  • Principe elektro-magnetische opnemers
  • Uitvoeringsvormen van elektro-magnetische opnemers
  • Het principe van elektro-dynamische opnemers
  • Uitvoeringsvormen van elektro-dynamische opnemers
  • Het principe van elektro-statische opnemers
  • Opmerking
  • Toepassingen elektro-statische opnemers
  • Het principe van piëzo-elektrische opnemers
  • Uitvoeringsvormen van piëzo-elektrische opnemers
  • Het principe van thermische-EMK opnemers
  • Uitvoeringsvormen van thermokoppels
  • Het principe van foto-emissie opnemers
  • Het principe van foto-EMK opnemers
  • Opnemers waarvan de werking berust op weerstandsverandering
  • Vervolg lichtgevoelige opnemers
  • Samenvatting
 • C28 - Weergeefschakelingen
  • Korte herhaling van de voorgaande les
  • Belangrijke eigenschappen van weergeefschakelingen
  • Hoe komt het weergeven tot stand?
  • Soorten weergevers
  • Het principe van elektro-magnetische weergevers
  • Uitvoeringsvormen van elektro-magnetische weergevers
  • Het principe van elektro-dynamische weergevers
  • Uitvoeringsvormen van elektro-dynamische weergevers
  • Vervolg luidspreker
  • Het principe van elektro-statische weergevers
  • Toepassingen elektro-statische weergevers
  • Het principe van piëzo-elektrische weergevers
  • Voorbeeld van een piëzo-elektrische weergever
  • Thermische weergevers
  • Weergevers die  elektrische energie omzetten in licht
  • Samenvatting
 • C29 - Transport schakelingen
  • Inleiding
  • Welke transport-schakelingen gaan we behandelen?
  • De functie informatie-transport
  • Het energie-verlies in een transport-schakeling
  • Transport via kabels
  • Het verkrijgen van smalle impulsen
  • Het meten aan een 'kunst-kabel'
  • Toelichting op de metingen van blad 7
  • Ook de ingang van een kabel afsluiten met Ro
  • Aanpassing van verschillende kabels
  • Verdere metingen aan een 'kunstkabel'
  • De karakteristieke weerstand van een kabel
  • De voorplantingssnelheid in een kabel
  • Transport door middel van elektro-magnetische golven
  • Zendantennes
  • De stralingsweerstand
  • Het stralingsdiagram
  • Het elektro-magnetische veld
  • Ontvangantennen
  • Aanpassing van ontvangantenne met ingang van ontvanger
  • Opmerking
  • Enige soorten ontvang- resp. zendantennen
  • Ontvangantennen die veel korter zijn dan de golflengte
  • Transport door middel van ultrasone golven
  • Transport door middel van lichtgolven
  • Samenvatting
 • C30 - De geheugenfunctie
  • Inleiding
  • Welke geheugens komen in deze les aan de orde?
  • De geheugenfunctie is een onderdeel van de informatieverwerking
  • Informatie-opslag voor langere tijd
  • De plaat als informatiedrager
  • De grammafoonplaat
  • De videoplaat
  • De magneetband
  • Vergelijking van plaat  met band
  • De optische band
  • Kortstondige informatie-opslag
  • Vertraging met behulp van condensators en spoelen
  • De overdrachtseigenschappen van een LC-filter
  • Conclusies
  • Vertraging met behulp van LC-vertragingslijnen
  • Het meten aan een LC-vertragingslijn
  • Conclusies uit deze metingen
  • De vertragingskabel
  • De vertragingskabel in een oscilloscoop
  • Elektro-mechanische vertragingen
  • Voorbeeld van een elektro-mechanisch vertragingssysteem
  • Het 'emmertjes'-geheugen
  • Samenvatting
 • C31 - Mengschakelingen 1, optelschakelingen en aftrekschakelingen
  • Inleiding
  • Mengen behoort tot het informatie-verwerkende deel van een analoog systeem
  • Wat verstaan we onder mengen?
  • Belangrijke eigenschappen van mengschakelingen
  • Welke schakelingen worden behandeld?
  • Optelschakelingen
  • Het vergelijken van de frequentie van twee sinusspanningen
  • Toelichting van opdracht I
  • Optellen met behulp van een operationele versterker
  • Het optellen van sinusvormige spanningen
  • Het optellen van kantelvormige spanningen
  • Nog een andere optelschakeling
  • Aftrekschakelingen
  • Hoe kan men een spanningsverschil meten tussen niet-geaarde punten?
  • Het meten van spanning tussen niet-geaarde punten
  • Meetprocedure
  • Samenvatting
 • C32 - Mengschakelingen 2, enige bijzondere mengschakelingen
  • De belangrijkste punten uit de voorgaande les
  • Welke onderwerpen komen in deze les aan de orde?
  • De plaats van mengschakelingen in een analoog systeem
  • De mengschakelingen die behandeld worden
  • Frequentie-transformatie
  • Een toepassing van frequentie-transformatie
  • Het meten aan een frequentie-transformatieschakeling
  • Conclusies uit opdracht 1
  • Hoe werkt deze frequentie-'transformator' ?
  • Poortschakelingen
  • De werking van een poortschakeling
  • Metingen aan een poortschakeling
  • Een andere  poortschakeling
  • Een poortschakeling met dioden en transformators
  • Een  poortschakeling als fasemeter
  • Amplitude modulatie
  • AM-modulators
  • Frequentiemodulatie
  • Voor- en nadelen van FM t.o.v AM
  • Een praktische FM-modulator
  • Samenvatting
 • C33 - Systemen 1, meetsystemen
  • Korte terugblik
  • Wat in deze les aan de orde komt
  • De groepen van schakelingen die in analoge systemen voorkomen
  • De versterkervoltmeter
  • Versterkervoltmeter voor wisselspanning
  • Opbouw van het blokschema
  • Eigenschappen
  • Versterkervoltmeters voor gelijkspanning
  • Opbouw van het blokschema
  • Eigenschappen
  • Versterkervoltmeters voor gelijk- en wisselspanning
  • Uitvoering I, opbouw van het blokschema
  • Uitvoering II, opbouw van het blokschema
  • Principeschema van een versterkervoltmeter voor AC en DC
  • A. Geschakeld als gelijkspanningsmeter
  • B. Geschakeld als wisselspanningsmeter
  • Een direct aanwijzende frequentiemeter
  • Opbouw van het blokschema
  • Principeschema van een direct aanwijzende frequentiemeter
  • Een direct aanwijzende fasemeter
  • Opbouw van het blokschema
  • Eigenschappen
  • Toelichting van het systeem van blad 17-18
  • De oscilloscoop
  • Vereenvoudigd blokschema
  • Korte beschrijving van de werking
  • Het Y-kanaal van een oscilloscoop
  • Opbouw van het blokschema
  • Principeschema van het Y-kanaal van een oscilloscoop
  • Samenvatting
  • Voorfront van een enkelstraaloscilloscoop
  • Het functie-blokschema
 • C34 - Systemen 2, de radio en de bandrecorder
  • De belangrijkste punten uit de voorgaande les
  • Wat er in deze les wordt behandeld
  • De radio
  • Inleiding
  • Wat gebeurt er aan de zendzijde van een radioverbinding?
  • Ontvangst van radio-golven
  • Hoe het gewenste signaal uit de vele andere zendersignalen wordt geselecteerd
  • Hoe kan het antennesignaal worden versterkt?
  • Een betere manier om het antennesignaal te versterken
  • Blokschema
  • De werking van het super-heterodyne systeem
  • Blokschema van een radio-ontvanger
  • Uitleg bij het blokschema van blad 12
  • Principeschema van een AM-ontvanger (voor middengolf en langegolf)
  • De bandrecorder
  • Inleiding
  • De luchtspleet van een opneem-weergeefkop moet bijzonder klein zijn
  • Voormagnetisatie bij het opnemen
  • Het wissen van een gemagnetiseerde band
  • Functie blokschema van een audio-bandrecorder
  • Beschrijving bij het blokschema van blad 24 
  • Het principe-schema van een bandrecorder
  • Samenvatting
  • Blokschema bandrecorder
 • C35 - Herhaling 1, de theorie van C27 t/m C34
  • Inleiding
  • Opneemschakelingen (zie C27)
  • Test uzelf
  • Weergeefschakelingen (zie C28)
  • Test uzelf
  • Transport-schakelingen (zie C29)
  • Test uzelf
  • De geheugenfunctie (zie C30)
  • Test uzelf
  • Optelschakelingen en aftrekschakelingen (zie C31)
  • Test uzelf
  • Enige bijzondere mengschakelingen (zie C32)
  • Test uzelf
  • Systemen I (zie C33)
  • Test uzelf
  • Systemen II (zie C34)
  • Test uzelf
 • C37 - Herhaling 2, de metingen van voorgaande lessen
  • Inleiding
  • Hoe we deze les inrichten
  • Meetfouten tengevolge van de inwendige weerstand van ampère-meters
  • Meetfouten tengevolge van de inwendige weerstand van voltmeters
  • Het meten van weerstand
  • Het meten van capaciteit
  • Het meten van zelfinductie
  • Het meten van tijdintervallen
  • Opdrachten
  • Het meten van weerstandswaarden
  • Het meten van capaciteitswaarden
  • Het meten van zelfinductiewaarden
  • Het meten van tijdintervallen tussen sinusvormige spanningen
  • Het meten van tijdintervallen tussen impulsvormige spanningen
 (Open Circuit sponsor advertentie)
Micro:bit startpakket